Ordinær generalforsamling 27.03.2017

Referat af Generalforsamlinge 27. 03 2017

 

§ 8 Dagsorden

 

  1. Valg af ordstyrer: Bjarne Puck.


2. Valg af referent: Annabella Al-Nafousi.

 

3. Formandens årsberetning v.: Nina Frahm:

 Formandens beretning godkendt med den ros, at den matcher AktivVirken fint.

 

4. Årsregns regnskab:

Årsregnskab godkendt uden anmærkninger.

Året har budt på 76.000 kr til aktivitetsforbrug fra §18 Køge kommune og 200,000 til løn og temadage fra PUF midler. I alt efter forbruget er der et overskud på næsten 12.000 kr. I 2016 har været opgjort 101 medlemmer.

 

5. Behandling af indkomne forslag:

Ændring af ordlyden i vedtægterne §2 stk.2.:

Bestyrelsen foreslår ændring af ordlyden i vedtægterne, så den ikke ekskluderer velfungerende pensionister uden en sygdomsidentitet.

Argumentet for at bevare ordlyden handler om dels at beskrive de aktuelle medlemmers årsager til at benytte AktivVirken som forening og dels om konkrete begrundelser for ansøgning af midler.

Ordlyden ændres til: ”Stk.2. At være et aktivitetshus for borgere, der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarkedet blandt andet af psykiske, fysiske og/eller sociale årsager (…)”

Det aftales at Jerry gennemgår vedtægten for taste- og stavefejl, med bestyrelsens efterfølgende godkendelse.

 

6. Fastsættelse af kontingent:

Godkendt til kr. 200- årligt.

Det øgede kontingent bruges til at donere forplejning til frivilligpleje blandt andet til fællesmøder, gruppearbejdsmøder, generalforsamling, bestyrelsen samt frivilligpleje til eksempelvis Frivilligmødet en gang pr. mdr. Der var forsag om en højre forhøjelse af kontingentet men i stedet blev der enighed om at opsætte en doner pengeboks, så de medlemmer der har lyst og mulighed for at donere mere til fællesskabet får denne mulighed.

Det foreslås at bestyrelsen drøfter muligheden for at nedsætte kontingentet for nytilkomne i de sidste måneder af året.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valgt er:

Lene V Nielsen

Mai-Britt Andersen

Lise Marie Leer

(Dida Hedelund og Nina Frahm på valg 2018)

  

Bestyrelsen konstitueret sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

Formand Nina Frahm

Medlem Lise Marie Leer

Kasserer Mai-Britt Andersen

Medlem Dida Hedelund

medlem Lene V Nielsen

 

8. Suppleanter blev valgt:

 1. Suppleant: Helen Cliff

2. Suppleant: Helle F. Jensen

9. Intern revisor Valgt Bjarne Puck og intern revisor supplant blev Jerry Engelgaar,:


10. Eventuelt:

 IT konsulenten Mark Larving tilbød sparring i forhold til det, at tiltrække yngre medlemmer til AktivVirken.

Generalforsamlingen ønskede fortsat at arbejde på at have en aktivitetsleder ansat i AktivVirken.

 

 

 

 

 

Dagsorden 27/03 2017

Dagsorden vedr. ordinære Generalforsamling

 § 8 Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer:

 2. Valg af referent:

 3. Formandens årsberetning:

 4. Årsregnskab.

 5. Behandling af indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen: vedtægts ændring vedr. §2. stk.2. fra

”At være et aktivitetshus for borger der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarked af psykiske, fysiske og eller sociale årsager og med selv- aktivering aktiviteter for brugerne af huset”

Ændres til: ”At være et aktivitetshus for borger der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarked og med selv- aktiverende aktiviteter for brugerne af huset!.

6. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen forslår forhøjelse til kr. 200,- årligt

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Lene V Nielsen (ønsker genvalg)

Helen Cliff: (Ønske ikke valg men gerne suppleant)

Ingeborg (ønsker ikke genvalg)

.Kandidater til valget:

 

(Bestyrelsen konstitueret sig efter generalforsamlingen og beslutter tegningsret.)

 8. Suppleanter på valg hvert år:

 1. Suppleant:

2. Suppleant:

 9. Intern revisor  og intern revisor supplant:

 Forslået Bjarne Puck til intern revisor og Jerry Engelgaar til intern revisor suppleant.

 10. Eventuelt: 

Program for Brunch og generalforsamlingen 2017

Program

 Kl. 11.00: Stor Brunch, med bl.a. hjemmelavet pandekager og Håndværker 

HUSK! tilmelding!

 Kl. 11.45

Mette Steiner; ”En fortælling i dagens anledning”

 KL. 12.00 Generalforsamling

  Afsluttende skøn musikalsk underholdning med Lene og Steen

   Vel mødt!

Formandens beretning

 2016 har været et sprudlende år for AktivVirken – og selv på grå dage bliver man opløftet af at komme her! Og det er vi ikke de eneste, som har bemærket: Ved årets slutning var vi 101 medlemmer efter blot 3 års virke.

 AktivVirken har nu 10 tilbud på skemaet – og et væld af andre tiltag og muligheder på tværs af værkstederne. Ud over undervisnings tilbuddene, har vores medlemmerne tager ejerskab og tager spændende og selvstændige initiativer: Café, fællesspisning, selvhjælpsgruppe, oplevelsesture, workshops, foredrag og loppemarked.

 Faktisk har fantasien ikke mange grænser og ønskerne for endnu flere tiltag er lovende: Fortælleværksted, motorcykelture, sang, bordtennis, make up, ler, stenmaling, decoupage, wellnessture og førstehjælp.

 Det er dejligt at se og opleve hvordan mennesker sprudler og udvikler sig sammen! Og hvordan engagementet i AktivVirken er spiret fra et frø til et helt træ.

 Bestyrelsen vil, takke alle frivillige for jeres særlige indsats!

 Det gælder især de undervisere og værter, som uge efter uge prioriterer, at et hold håbefulde deltagere forventer at man dukker op og leverer nogle givtige timer.

 Hvert værksted har fundet sin egen rytme.

 - Når håndarbejde er vokset i antal, er deltagerne vokset med, er vokset med opgaven og kommer med løsningsforslag.

 - Maleværkstedet er stille og roligt ved at blive et kreativt værksted, også med ler, decoupage, vådt-i-vådt og marmorering.

 - Det er også dejligt, efter at yoga sidste år var en succes, at vi nu kan starte op med yoga igen i 2017.

 - IT er blevet en mere stabil gruppe, som kører med samme fokus.

 - Helen er blevet god til at sælge ukulele-holdet, og har vækket ukulele-sjælen i folk, som aldrig før har rørt en Ukulele/guitar, for som Helen siger: ”Hvis alle mennesker kunne spille ukulele, ville verden være et bedre sted!”

 Vi har i AktivVirken fornøjelsen af nogle særlige ildsjæle, som bestyrelsen gerne vil takke for en ligeledes særlig stor indsats:

 - Nogle få af vores medlemmer er i arbejde, og bruger deres sparsomme fritid på at give os deres engagement og opmærksomhed. Her vil jeg nævne Gitte Richardt fra Håndarbejde værkstedet, Gry Winther fra Mindfulness holdet, Dorte fra Syvmilegruppen, Bjarne Puck for hans store praktiske indsats og ikke mindst Yvonne Nielsen for hendes smagfulde bagværk og Hyggecafeen med fin opdækning af mormor porcelæn og blondeduge og gammeldags lagkage, - som har vist sig at være en stor succes, Tak til jer.

 - Og tak til de af jer, som gør en særlig indsats ud over det sædvanlige og til jer, der tænker på AktivVirken, når der dukker muligheder op i hverdagen! Heldigvis er vi mange, som forstår at vise, hvad AktivVirken handler om: hjælpsomhed, venlighed og opmuntring!

 Det skete i 2016

 Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde ca. hver den sidste mandag i måneden.  

 Bestyrelsen mistede desværre Irene Deshaiese til kærligheden i Silkeborg, hvorfor 1. suppleant Helen indtrådte i bestyrelsen.

 Der er i år god plads til nye kræfter i bestyrelsen, med muligheden for at forme foreningen i 2017.

 Der har heldigvis været interesse for bestyrelsesmøderne i sidste halvdel af året, hvor nye medlemmer har delt og givet deres besyv med under møderne. 

 Det er vigtigt, at vi bliver stadigt bedre til at gøre opmærksomme på os selv.

 AktivVirken har i årets løb haft en del artikler i Lokalaviserne, som øger bevågenheden for AktivVirkens aktiviteter og berettigelse:

- Ved Loppemarked for hele byen.

 - Ved Kyndelmisse og Søndre Havnedag med et portræt af AktivVirken.

 - Ved tildeling af støttekroner fra Sundhedsstyrelsen til at ansætte en aktivitetsleder.

 - Ved tildeling af §18 støtte og økonomisk støtte fra Kulturmidlerne.

 - Ved donation af et maleri af forhenværende borgmester Marie Stærke (A).

 - Ved medlem nr. 100, som blev kulturudvalgsformand Anette Simoni (V).

 - Ved søndagsarrangement med sangerinden Vibe Lauth.

 At gøre opmærksom på vores eksistens er en vigtig begrundelse for, at AktivVirken har været en del af foreningslivet i Køge, ved at være præsenteret ved Kyndelmisse, Frivillig Fredag, Foreningernes Dag og Søndrehavnedag. Af samme grund har formanden været i Herfølge og præsentere foreningen og ’Sjov Motion’ for Køge kommune Kræft- rehabiliteringsforløb.

  Ud over det flotte medlemstal og den store opbakning, har vores indsats vist sig at bære frugt på flere måder: Som da formanden blev indstillet til Sundhedsprisen på vegne af AktivVirken og da formanden blev overrasket med en hæder af Spar Nords Ildsjælepris, og vi nu har til gode at søge om midler hos!

 Udover de midler som foreninger kan søge støtte til pr. medlem, modtog vi 72.000 kr i §18-støtte fra Køge Kommune som ekstra anerkendelse til administration, kurser og aktiviteter, med den begrundelse at AktivVirken har en stor værdi for Køges borgere!

 Fritids- og Kulturforvaltningen har derudover tildelt os støtte, så vi kunne invitere sangerinden Vibe Lauth til en underholdende og varm søndag.

 Desværre fik vi i år afslag på støtte til egne kurser fra sundhedsstyrelsens uddannelsespuljen, men har fået tilbudt op til flere personlige og faglige kurser til vores frivillige via Frivillighed.dk, som flere har taget imod.

 I starten af 2016 fik AktivVirken noget af en overraskelse, da firmaet ’Lasertryk’ i Jylland havde valgt, på eget initiativ, at sponsorere 1000 plakater og 2000 flyers og alt inklusiv til vores forening!

 Samarbejde er vigtigt! 

 Vi deltager selvfølgelig i de månedlige brugermøder med partnerselskabet Køge Kyst, der gratis stiller lokalerne i Gule Hal til vores rådighed. Brugermøderne omhandler samarbejde omkring fælles aktiviteter, husregler og driften.

 AktivVirken har et forsat et givende ’samarbejde’ med Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard, der kort fortalt går ud på, at de sponsorerer vores reklamemateriale som f.eks visitkort og kæmpe plakater til særlige arrangementer.

 Derudover har AktivVirken deltaget i samarbejdsmøder med Kulturelt Samråd, som er en paraplyforening for foreninger i Køge, som vi er medlem af, bl.a. med henblik på at få et fælles kulturhus.

 Visioner for 2017

 Vi har søgt midler til at tiltrække mænd og ny-køgensere i AktivVirken, og vi er ved at søge kontakter, som kan være primus motor på tiltag. Kom gerne med forslag!

 Vi skal fortsat arbejde på at finde sponsorer og puljer til at gennemføre vor vision om et aktivitetshus. Her og nu skal der findes sponsorer til at få ansat en aktivitetsleder, til aktiviteter og til et isoleret gulv i hallen i Gule halv og til få optimeret køkkenet, så det kunne blive godkendt til madlavning. 

 Vi vil søge midler til fortsat at have en aktivitetsleder ansat i AktivVirken, og gerne med et fast årligt beløb.

 Heldigvis har vi fået mange nye medlemmer, der gerne vil være med til at gøre en indsats for at AktivVirken kan bestå og udvikle sig. Det er vigtigt at vi er tydelige i vores forventninger til vores frivillige.  AktivVirken skal gøres mere gennemskueligt og systematiseret:

 - de administrative opgaver

 - bestyrelsens muligheder og opgaver

 - de frivilliges muligheder og opgaver

 - medlemmernes muligheder og opgaver

 - søgning af midler til foreningen

 Foreningen vil forsætte med at gøre AktivVirkens eksistens synlig og attråværdig og glæder os til det forsatte samarbejdet i 2017.  

 Venlig hilsen

 Nina Frahm

 Formand