Morten  U. Pedersen besvare juridiske spørgsmål der kunne omhandle ; arv, testamente, juridiske dokumenter, de juridiske fælder ved færden på internettet samt retslige tvister.

Mit navn er Morten U. Pedersen. Jeg er stud. Jur. ved Københavns Universitet og jeg kan bidrage med min juridiske viden og samtidig videreformidle den på en konkret og forståelig måde.  

Skriv dine spørgsmål i formularen forneden og jeg sender dig svar inden for 8 dage. Jeg har  tavshedspligt.

Her under kan du læse om testamenteformer og  gældssanering

Testamenteformer:

  I det tilfælde, at man ønsker at sikre en person muligheden for arve mest muligt, er det vigtigt, at man kender sine muligheder for, at kunne oprette et testemente. Ved oprettelsen af et testemente, kan man selv råde over sin ejendele, i tilfælde af ens bortgang, dog med visse begrænsninger.

  Den som opretter og udformer et testamente kaldes en testator. Vedkommende skal være myndig og kunne betegnes som værende ved sin fornufts fulde brug.

  I det følgende dokument gennemgås en række af de anvendelige former for testamenter, som kan benyttes ved oprettelsen af et testemente. De former der gennemgås er de mest almindelige.

  Vidnetestamente:

Et vidnetestemente oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes i nærvær af minimum to vidner.

Vidnerne skal være bekendte med, at de underskrive et testamente og de skal være tilstede på vegne af testatoren.

  Der udover foreligger der en række krav i forhold til vidnerne, idet disse ikke må være umyndige eller være begunstiget i forhold til testamentets indhold. Dette gælder også hvis nærtstående (børn, ægtefæller, forældre eller nære venner) til dem skulle arve, mens de ikke selv direkte vil arve pga. testamentets indhold.

  Ved vidnernes påtegning skal der angives nærmere information omkring vidnerne, således disse hurtigt kan identificeres ved tvister. Dette kan gøres ved, at der tydeligt bliver påtegnet vidnernes stilling, bopæl og tidspunkt og sted for underskrivningen.

  Notartestamente:

Et notartestamente er et skriftligt dokument, der opnår gyldighed, hvis det underskrives eller vedkendes af en notar. En notar er oftest en dommerfuldmægtig i enten byretten eller i skifteretten.

  Før underskrivelsen skal testator fremvise gyldig identifikation med billede, dette kan enten være ens pas, kørekort. Derudover skal testator kunne fremvise ens sygesikringsbevis, idet notaren skal bruge ens korrekt cpr nr.

  Notaren vil kunne nægte at underskrive, hvis enten testator er under 18 år eller ikke kan anses for værende ved sine fulde fem. Notaren tager dog ikke stilling til juridisk problemer i testamentets indhold.

  Det er muligt at indskrive en bortkomstklausul, hvilket vil sige, at eks. Skifteretten vil bevare en kopi af testamentet. Det gælder dog kun for notartestamenter. En bortkomstklausul er vigtig, idet bortkomst af testators egen kopi medfør, at testamentets indhold går tabt, medmindre der foreligger en kopi hos en myndighed.

  Nødtestamente:

Et nødtestamente oprettes idet, det antages at der ikke er tid til at oprette et notar eller vidnetestamente. For at der skal være tale om et nødtestamente, skal det kunne antages, at testator var forhindret i at oprette andre former for testamente. Dette kan anses for værende opnået, f.eks. hvis testator har planlagt at begå selvmord eller denne er indlagt på f.eks. et hospice.

  Der foreligger ikke nogen formkrav til et nødtestamente og et testamente kan derfor nedskrives som f.eks. en sms. Det afgørende for et nødtestamentets gyldighed er dog, om det anses for værende nedfældet af testator og er en erklæring fra dennes side, om hvorledes dennes arv skal fordeles.

  Hvis en testator skulle overleve den forhindring, der gjorde at denne nedskrev et testamente, gælder nødtestamentet i en periode på 3 måneder fra oprettelsens dato. Kun hvis testator ikke oprette en anden form for testamente inden for den 3 måneders periode, er testamentet gyldigt. 


Gældssanering

Definition:

Gældssaneringen er en ordning, hvorledes en person kan få dele eller hele gælden nedsat eller helt bragt til ophør. Gældsanering er kun en mulighed for fysiske personer, dvs. at firmaer, foreninger og lignende ikke kan opnå gældsanering. En person kan opnå at få gældssanering flere gange i sit liv.

Gældsanering kan også opnås, selvom man er i færd med at blive erklæret konkurs, der gælder dog andre regler for hvor lang tid, man skal afdrage på resten af gælden.

Kravene for at kunne opnå gældssanering:

For at kunne opnå gældsanering foreligger der en række krav i forhold til både gældens størrelse, men også til dennes alder og personlige forhold vedrørende skyldneren:

·         Skyldneren skal kunne betegnes som værende håbløst forgældet, dette vil sige, at skyldneren ikke har mulighed for at afbetale hele gælden inden for en vis årrække. I praksis sættes denne periode oftest til over 10 år.

·         Nedbringelsen af gælden skal kunne medføre en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.

·         Gældssanering kan dog nægtes, hvis der er uafklarede forhold vedrørende skyldnerens indtægts eller bolig forhold, f.eks. kan en kontanthjælpsmodtager ikke få gældssanering. Der kan i almindelighed hellere ikke gives gældssanering til studerende.

·         Gældssanering kan derudover nægtes, hvis du har handlet uforsvarligt i forhold til gældsstiftelsen, påtaget dig økonomiske risikoer, som står i modforhold til din egen økonomiske forhold eller din gæld er stiftet ved strafbar forhold, dvs. i form af manglende betaling af bøder og lignende.  

  Hvordan søger du?

Du skal udfylde et ansøgningskema, som du kan finde på din lokale skifterets hjemmeside eller få det tilsendt med posten efter anmodning. Det udfyldte skema afleveres eller sendes til skifteretten.

  Skifterettens medarbejder har pligt til, at vejlede dig om betingelser for gældssanering og fremgangsmåden ved indgivelse af ansøgningen.

  Hvad sker der og hvad koster det:

Hvis skifteretten kommer frem til, at du opfylder betingelserne for at kunne opnå gældssanering, indkaldes du normalt til et møde i din lokale skifteret. Det er vigtigt, at medbringe en gældsoversigt til mødet, således at der foreligger dokumentation over din samlede gæld.

Det er vigtigt, at vide at det er skifteretten, som fastsætter hvor meget af din gæld der bortfalder og at du ikke har indflydelse på dette.

  Hvis du opnår at få gældssaneret dele af din gæld, skal du være klar over, at du normalt i de næste 5 år skal betale løbende af på den resterende del. Dette kan medfør, at ens budget til ens privat forbrug bliver væsentligt formindsket.

  Vedrørende omkostninger:

Du skal ikke betale retsafgift eller betale for skifterettens arbejde. Dog skal du selv stå for udgifterne, hvis du selv har hyret en advokat, revisor eller anden private rådgivning. Hvis du ikke har råd til en advokat, men behov for en, kan du spørge i skifteretten om muligheden for at få en beskikket.

  Husk gældssanering er en mulighed, ikke en rettighed!.

Du kan skrive til Morten her

Skriv din besked her. Udfyld formularen: