AktivVirken

AktivVirken vedtægter

Vedtægterne d. 26. september 2018

Vedtægter for AktivVirken 

 § 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er AktivVirken - hjemsted Køge kommune.

 § 2. Foreningens formål:

Stk.1 Foreningen er en non-profit, ikke religiøs og ikke partipolitisk forening.

Stk.2. At være et aktivitetshus for borger der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarked blandt andet af psykiske, fysiske og eller sociale årsager og med selv- aktivering aktiviteter for brugerne af huset.

Stk.3. At tilbyde aktiviteter der opkvalificere brugernes ressourcer f.eks. ved styrkelse af jobmulighederne, helbred og psykiske ressourcer til gavn for den enkelte og lokalsamfundet.

Stk. 4. At de væsentlige aktiviteter udbydes af frivillige og så vidt muligt er gratis for brugerne.

Stk.5. At tilbyde en brobyggerfunktion mellem kommunen, andre relevante samarbejds -partnere og brugerne af AktivVirken.

Stk.6. At følge AktivVirken’ s 10 principper for frivilligt arbejde.

Stk. 7. at følge principperne for AktivVirken som arbejdsplads.

 § 3 Foreningens formål søges opfyldt ved:

Stk1. At arbejde på at få Køge kommunes opbakning til at få etableret AktivVirkens eget aktivitetshus.

Stk.2. at etablere aktiviteter ved hjælp af frivillige faglige og autodidakte eksperter og undervisere.

At bidrage til gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats der gavner det sociale liv, sundhed og trivsel for brugerne af AktivVirken.

Stk.3. Netværks dannelse; skabe netværk mellem AktivVirken, kommunen, andre foreninger og klubber samt virksomheder i lokalsamfundet.

Stk.4. Borgerinformation; vedligeholde hjemmesiden og afholde borgermøder.

Stk.5. Foreningsservice; f.eks. udlån eller skaffe specifikke lokaler til aktiviteterne, give adgang til pc, printer og kopimaskine. Ansøgninger til puljer og fonde, hjælpe med at gøre foreningen synlige i lokalsamfundet – herunder trykning af pjecer, arrangere kurser, foredrag, hjemmeside og Facebook.

Stk. 6. Formidle; formidle frivillige og brugere om AktivVirken aktiviteter og muligheder, samt formidle om andre aktiviteter i lokalsamfundet.

Stk.7. Aktivitetsbistand; hjælpe brugerne med at udvikle og starte aktiviteter.

§ 4. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle der kan støtte foreningens formål.

§ 5. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 7. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år i første kvartal af et år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 § 8. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt.

§9. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

Formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige år, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem ikke møder til bestyrelsesmøde, eller forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det er formand og kasserer, der hver for sig har tegningsret til banken.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud til tilsvarende frivilligt projekt.

 AktivVirkens vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19.august 2013.

Ved generalforsamlingen d.27 marts 2017 blev det vedtaget at tilføje ordene ” Blandt andet” til teksten i § 2. stk. 2. 

Ved ekstraordinær generalforsamling d. 26. september 2018 blev det vedtaget at ændret ordlyden vedr. Tegningsret i §11, dvs. at der hvor der står: Det er formand og kasserer, der i fællesskab har tegningsret til banken.   Det ændres nu til :  Det er formand og kasserer, der hver for sig har tegningsret til banken.